Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem zapra­sza

na spo­tka­nie z Pro­fe­so­rem Tari­qiem Rama­da­nem,

połą­czone z pro­mo­cją jego pierw­szej prze­tłu­ma­czo­nej

na język pol­ski książki 

pt. Śladami Pro­roka. Życie Muham­mada i jego przesłanie.
 

Spo­tka­nie odbę­dzie się 14 listo­pada 2011 r. w Muzuł­mań­skim Cen­trum Kulturalno-Oświatowym
(al. Kaspro­wi­cza 24) we Wrocławiu.

6476614731_c4e3d20185

Photo by Adam Chmielewski


Pro­fe­sor Tariq Rama­dan
jest jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych teo­lo­gów muzuł­mań­skich, filo­zo­fem i pisa­rzem poli­tycz­nym. Jest pro­fe­so­rem Isla­mic Con­tem­po­rary Stu­dies (Oxford Uni­ver­sity), wykła­dowcą Wydziału Teo­lo­gicz­nego na Oksfordzie.

Poprzez swoją dzia­łal­ność przy­czy­nia się do roz­woju debaty na temat współ­cze­snego islamu, islam­skiego odro­dze­nia w świe­cie i muzuł­ma­nów na Zacho­dzie. W swo­ich książ­kach poru­sza kwe­stie islam­skiego prawa i orzecz­nic­twa, etyki, filo­zo­fii, spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, gospo­darki, poli­tyki, dia­logu międzywyznaniowego.

Pro­fe­sor Tariq Rama­dan jest obec­nie pre­ze­sem Euro­pean Muslim Network w Brukseli.RELACJE ZE SPOTKANIA:
 

6476626001_d0ff4b712f
Photo by Adam ChmielewskiTariq Ramadan o duchowości http://www.youtube.com/watch?v=h7c9VWIbaX4

Tariq Ramadan „Śladami Proroka...” http://www.youtube.com/watch?v=xlHzETMKfSk

Tariq Ramadan "In the Footsteps of the Prophet...." trans. B. Drwęski
 http://www.youtube.com/watch?v=GYkExUhs864

Tariq Ramadan: About "Lessons from the Life of Muhammad", an Interview
 http://www.youtube.com/watch?v=4_OZ9XGMMJA

Tariq Ramadan Crypto-Fundamentalist? (napisy) http://www.youtube.com/watch?v=R0JfBkcYTGo

Tariq Ramadan: Muslims in Pluralist Society (napisy) http://www.youtube.com/watch?v=CUHa2Oynv7I6476622223_f2a568e885
Photo by Adam ChmielewskiI COŚ SPECJALNEGO DLA POLSKICH MUZUŁMANÓW - KILKA SŁÓW OD TARIQA RAMADANA, PRZY OKAZJI ACADEMIC FORUM FOR PEACE: 

Tariq Ramadan do Polskich muzułmanów http://www.youtube.com/watch?v=5PHNrAUBZHg6476601093_2801bb7f24

Photo by Adam Chmielewski


6476597347_f6d19d52c2

Photo by Adam Chmielewski
6476618219_0be8425e58

Photo by Adam Chmielewski


382234_2668524589874_1158863412_3152974_1326580905_n

Rasim z Tariqiem Ramadanem w MCKOMożecie Państwo śledzić naszą aktywność na YouTube, subskrybując kanał
ISNIwideo