Uroczystość I rocznicy Rewolucji Tunezyjskiej w Polsce

tunis_005tunis_009

 

Profesor Tarek Ramadan W Polsce

Professor Tariq Ramadan holds MA in Philosophy and French literature and PhD in Arabic and Islamic Studies from the University of Geneva. In Cairo, Egypt he received one-on-one intensive training in classic Islamic scholarship from Al-Azhar University scholars.

Tariq Ramadan is Professor of Contemporary Islamic Studies at Oxford University (Oriental Institute, St Antony’s College ). He is also teaching at the Faculty of Theology at Oxford. He is at the same time a Visiting Professor in Qatar (Faculty of Islamic Studies) and in Morocco (Mundiapolis) and a Senior Research Fellow at Doshisha University (Kyoto, Japan).

Through his writings and lectures he has contributed substantially to the debate on contemporary Islamic issues, Islamic revival in the world and Muslims in the West. He is active both at the academic and grassroots levels lecturing extensively throughout the world on theology, Islamic law and jurisprudence, applied ethics, philosophy, social justice, economy, politics, interfaith and intracommunity dialogue.

Professor Tariq Ramadan is currently President of the European think tank: European Muslim Network (EMN) in Brussels

Last books : "The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism", Penguin, UK, 2010,“What I believe” OUP USA (Nov 2009), “Radical Reform, Islamic Ethics and Liberation”OUP USA (Nov 2008)

Spo­tka­nie z Pro­fe­so­rem Tari­qiem Rama­da­nem — Wro­cław, 14.11.2011

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem zapra­sza na spo­tka­nie z Pro­fe­so­rem Tari­qiem Rama­da­nem, połą­czone z pro­mo­cją jego pierw­szej prze­tłu­ma­czo­nej na język pol­ski książki pt. Śladami Pro­roka. Życie Muham­mada i jego przesłanie.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 14 listo­pada 2011 r. w Muzuł­mań­skim Cen­trum Kulturalno-​Oświatowym (al. Kaspro­wi­cza 24) we Wrocławiu.

Począ­tek spo­tka­nia godzina 16:00.

Pro­fe­sor Tariq Rama­dan jest jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych teo­lo­gów muzuł­mań­skich, filo­zo­fem i pisa­rzem poli­tycz­nym. Jest pro­fe­so­rem Isla­mic Con­tem­po­rary Stu­dies (Oxford Uni­ver­sity), wykła­dowcą Wydziału Teo­lo­gicz­nego na Oksfordzie.

Poprzez swoją dzia­łal­ność przy­czy­nia się do roz­woju debaty na temat współ­cze­snego islamu, islam­skiego odro­dze­nia w świe­cie i muzuł­ma­nów na Zacho­dzie. W swo­ich książ­kach poru­sza kwe­stie islam­skiego prawa i orzecz­nic­twa, etyki, filo­zo­fii, spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, gospo­darki, poli­tyki, dia­logu międzywyznaniowego.

Pro­fe­sor Tariq Rama­dan jest obec­nie pre­ze­sem Euro­pean Muslim Network w Brukseli

Tarek Ramadan  gościem  Muzułmańskie Centrum Kulturalno–Oświatowe we Wrocławiu 14-11-2011

 

 

 

święta Al-Adha 06-11-2011

Dnia 6 Listopada 2011 roku Centrum przygotowuje nastepujace działania z okazji świąt Al-Adha

1-Takbirat- godz. 7.30

2-Modlitwa świąteczna-godz. 8.00

3-śniadanie świąteczne godz. godz. 9.00-10.00

4-Program rekreacyjny dla dzieci godz. 10-14.30 w tym czasie zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do Parku Rozrywki Rodzinnej "bobolandia"

przy ul Miechowity 1 teren ASPY

www.bobolandia.com.pl 

5- Obiad świąteczny god. 16.00

Eid Mabrouk

 

 

 

Witamy Serdecznie

As-Salamu Alejkum wa rahmatu Allahi wa barakatuhu

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kursach, które to w roku akademickim 2011/2012 przygotował dla Państwa Instytut Studiów Nad Islamem. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną, którą znajdziecie Państwo na stronie Instytutu : 

http://isni.pl/index.php/aktualnoci/78-program-edukacyjny-20112012

W razie pytań, prosimy o kontakt: kursy@isni.pl

 

Program edukacyjny ISNI

 VII EDYCJA DNI KULTURY MUZUŁMAŃSKIEJ

المركز الثقافي الإسلامي في فرتسواف

Muzułmańskie Centrum

Kulturalno-Oświatowe

 

 


wro2016_logo


 
 

Program Dni Kultury Muzułmańskiej:


maj-lipiec 2011


14 maja, 20.00 – 24.00 Noc Muzeów – Muzułmanie w Muzeum Etnograficznym
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113, Wrocław

11 czerwca, 10.00 – 18.00 Biała sobota – bezpłatne konsultacje lekarskie
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, al. Kasprowicza 24, Wrocław

Zapraszamy Panstwa do skorzystania z bezpłatnych porad lekarskich z zakresu kardiologii, pediatrii, ortopedii

i interny; miedzy godzina 11:00 a 16:00 do Panstwa dyspozycji bedzie wykwali. kowana pielegniarka,

u której bedzie mozna zmierzyc cisnienie tetnicze, poziom cukru oraz wykonac badanie EKG.

Personel medyczny:

ORTOPEDA 10:00–12:00 : dr Khalid A. El Omren

Poradnictwo zwiazane z chorobami układu ruchu:

zmiany zwyrodnieniowe kregosłupa,

zmiany zwyrodnieniowe stawów,

stany po złamaniach, urazach, operacjach w obrebie układu ruchu,

wady postawy,

osteoporoza,

pro. laktyka chorób układu ruchu.

INTERNISTA 12:00–14:00 : dr Mansour Al Harazi

Poradnictwo z zakresu chorób wewnetrznych, rozpoznawanie schorzen narzadów

wewnetrznych: chorób układu krazenia, układu oddechowego, układu trawiennego,

układu kostno-stawowego, miesniowego i tkanek łacznych. Pro. laktyka najczestszych

infekcji i omówienie wyników przeprowadzonych dotychczas badan.

PEDIATRA 14:00–16:00 : dr Abdullah Abou Shanab.

Poradnictwo dla dzieci i młodziezy: wskazówki dotyczace szczepien ochronnych,

ocena prawidłowego rozwoju, dieta dla dzieci i młodziezy, diety eliminacyjne,wady

rozwojowe. Pro. laktyka najczestszych infekcji i chorób dzieci i młodziezy. Konsultacja

dotychczas wykonanych badan.

KARDIOLOG 16:00–18:00 : dr Osama Samara.

Poradnictwo z zakresu pro. laktyki i leczenia schorzen układu krazenia:

choroba niedokrwienna serca,

nadcisnienie tetnicze,

miazdzyca,

zaburzenia gospodarki lipidowej,

dieta w chorobach układu krazenia,

tryb zycia w schorzeniach układu krazenia,

pro. laktyka wczesna i pózna chorób układu krazenia.

Konsultacja dotychczas wykonanych badan: laboratoryjnych, EKG, echogra. i.

12 czerwca, 11.00 – 18.00  Dzień Otwartego Meczetu
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, al. Kasprowicza 24, Wrocław

Na Dzień Otwartego Meczetu przewidziano:

11:00–13:00 : Pokaz wyrobu ceramiki w wykonaniu Mervat al-Malek, cz. I

12:00–14:00 : Pokaz parzenia kawy oraz pokaz pieczenia chleba tannur, cz. I

12:00–14:00 : Malowanie henną, cz. I

12:00–12:30 : Mapa świata muzułmańskiego (prezentacja)

12:30–13:00 : Perły architektury al-Andalus (wykład)

13:00–14:00 : Wizyta w meczecie, cz. I – modlitwa az-zuhr, spotkanie z imamem

14:00–15:30 : Pokaz wyrobu ceramiki w wykonaniu Mervat al-Malek, cz. II

14:00–15:00 : Hidżab – chusta czy coś więcej? (wykład i warsztaty)

15:00–17:00 : Malowanie henną, cz. II

15:00–15:30 : Ekspresowa lekcja języka arabskiego

15:00–16:00 : Pokaz pieczenia chleba tannur i „pizzy” marquq, cz. II

15:30–16:00 : Licytacja dzieł Mervat al-Malek dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

16:00–17:00 : Degustacja potraw kuchni arabskiej

17:00–17:30 : Rewolucja w krajach arabskich (wykład)

17:30–18:00 : Piosenki „Jaśminowej rewolucji”

18:00           : Losowanie nagród dla uczestników Konkursu Wiedzy o Kulturze Muzułmańskiej


8 lipca, 14.00 – 17.00 Akcja krwiodawstwa
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, al. Kasprowicza 24, Wrocław


biuletyn.pdf

al. Kasprowicza 24, 51-137 Wrocław

tel./fax 71 325 53 20, tel. 71 326 00 26

www.islam.net.pl , e-mail: centrum@islam.net.pl