Liga Muzuł­mań­ska w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej,

Sto­wa­rzy­sze­nie Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem

oraz Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski

zorga­ni­zowali mię­dzy­na­ro­dową, anglo­ję­zyczną kon­fe­ren­cję naukową


 ACADEMIC FORUM FOR PEACE,


która odbyła się w dniach 14 – 15 listo­pada 2011r. we Wrocławiu.


VIDEO RELACJA Z ACADEMIC FORUM FOR PEACE:

http://www.youtube.com/watch?v=xIERgos13B4
Kon­fe­ren­cja, na którą skła­dają się wykłady i panele dys­ku­syjne skon­cen­tro­wane wokół zna­le­zie­nia spo­so­bów budowy bar­dziej poko­jo­wego świata, daje moż­li­wość do pozy­tyw­nego prze­kształ­ce­nia rela­cji mię­dzy­re­li­gij­nych i mię­dzy­kul­tu­ro­wych, a wprost – może być uży­teczna do dostar­cze­nia nowych modeli współ­ist­nie­nia i współ­dzia­ła­nia na rzecz pie­lę­gna­cji pro­cesu pokojowego.


123aalogo_kolor_-_Kopia-vert


Od naj­star­szych cza­sów pokój pełni rolę wie­lo­wy­mia­ro­wej kate­go­rii inter­pre­ta­cyj­nej, która dzięki licz­nym dys­kur­som – mię­dzy innymi teo­lo­gicz­nym i filo­zo­ficz­nym – ujmuje miej­sce czło­wieka w świe­cie. Wiele współ­cze­snych tren­dów w dzie­dzi­nie huma­ni­styki i nauk spo­łecz­nych przyj­muje jako nie­pod­wa­żalną prze­słankę nie­moż­li­wość ist­nie­nia wspól­nego pola komu­ni­ka­cji inter­per­so­nal­nej, a tym samym brak pod­staw dla usta­no­wie­nia kon­sensu spo­łecz­nego, poli­tycz­nego i kul­tu­ro­wego. Nie­obec­ność tego rodzaju „fun­da­mentu” czę­sto zaprze­cza idei dia­logu mię­dzy­kul­tu­ro­wego, co prze­kłada się na brak reak­cji w przy­padku ewi­dent­nych przy­kła­dów naru­szeń pod­sta­wo­wych praw czło­wieka i swo­bód oby­wa­tel­skich. Aka­de­mic­kie Forum Pokoju sta­nowi próbę odpo­wie­dzi na to wyzwa­nie, zwra­ca­jąc się ku poję­ciu pokoju jako trans-kulturowej normy umoż­li­wia­ją­cej poro­zu­mie­nie, wymianę i współ­pracę (przy zacho­wa­niu odręb­no­ści i uni­kal­no­ści) w ramach pro­ce­sów inte­gra­cji mię­dzy cywilizacjami.

 


6471323787_8e3a858c07

Photo by Adam Chmielewski


 

Kon­fe­ren­cja ma na celu stwo­rze­nie forum wymiany myśli i poglą­dów, słu­żą­cych wspar­ciu dzia­łań na rzecz pokoju we współ­cze­snym świe­cie, zwłasz­cza z per­spek­tywy recep­cji antycz­nych oraz kla­sycz­nych wzor­ców filo­zo­ficz­nych i teo­lo­gicz­nych, nawią­zu­ją­cych do poszcze­gól­nych tra­dy­cji myśli reli­gij­nej i świec­kiej. Kon­fe­ren­cja, któ­rej głów­nym przed­mio­tem będzie próba zna­le­zie­nia spo­so­bów budowy bar­dziej poko­jo­wego świata, da moż­li­wość pozy­tyw­nego prze­kształ­ce­nia rela­cji mię­dzy­re­li­gij­nych i mię­dzy­kul­tu­ro­wych, a wprost – może być uży­teczna, jeśli cho­dzi o dostar­cze­nie nowych modeli współ­ist­nie­nia i współ­dzia­ła­nia na rzecz pie­lę­gna­cji pro­cesu pokojowego.


6471262513_465d4da8e8 

Photo by Adam Chmielewski

 

W tej wyjąt­ko­wej ini­cja­ty­wie zapo­wie­dzieli przed­sta­wi­ciele naj­bar­dziej liczą­cych się ośrod­ków aka­de­mic­kich z USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nie­miec, Tur­cji, Gre­cji, Czech oraz Pol­ski, repre­zen­tu­ją­cych różne dys­cy­pliny naukowe oraz tra­dy­cje kul­tu­rowe i reli­gijne. Gośćmi spe­cjal­nymi kon­fe­ren­cji będą: jeden z naj­bar­dziej cenio­nych myśli­cieli pra­wo­sław­nych – metro­po­lita Kal­li­stos Ware z Patriar­chatu Eku­me­nicz­nego w Kon­stan­ty­no­polu, eme­ry­to­wany pro­fe­sor Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego; wykła­da­jący na tym samym uni­wer­sy­te­cie prof. Tariq Rama­dan, repre­zen­tu­jący tra­dy­cję muzuł­mań­ską, pre­zy­dent Euro­pean Muslim Network, który w opu­bli­ko­wa­nym przez Fore­ign Policy w 2009 roku ran­kingu 100 naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych inte­lek­tu­ali­stów zajął 49 pozy­cję; oraz pro­fe­sor Horst Bür­kle, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Ludwiga Maxi­mil­liana w Mona­chium, bli­ski przy­ja­ciel Papieża Bene­dykta XVI, uczeń mię­dzy innymi Paula Til­li­cha oraz Karla Bar­tha, świa­to­wej sławy kato­licki eks­pert w dzie­dzi­nie stu­diów reli­gij­nych nauk oraz misyj­nych, współ­za­ło­ży­ciel Euro­pej­skiej Aka­de­mii Nauki i Sztuki oraz słyn­nego kato­lic­kiego cza­so­pi­sma Com­mu­nio: Mię­dzy­na­ro­dowy Prze­gląd Teo­lo­giczny. JM Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego nadał wszyst­kich trzem gościom Medal Jubi­le­uszowy, któ­rego wrę­cze­nie nastąpi 14 listo­pada br. pod­czas pierw­szego dnia Forum.


P1070451

Od lewej: Beata Szczepaniak, Tariq Ramadan, Agata Jakubowska, Dorota Hipszer,

Photo by Zuzanna ChabielskaLudz­kość wkra­czała w 21 stu­le­cie z mie­sza­niną umiar­ko­wa­nego opty­mi­zmu oraz nie­pew­no­ści i obaw. Z jed­nej strony koniec zim­nej wojny ozna­czał eli­mi­na­cję głów­nej przy­czyny napięć i wro­go­ści na świe­cie w peł­nym okru­cieństw „krót­kim dwu­dzie­stym wieku”. Jed­no­cze­śnie postępy pro­cesu glo­ba­li­za­cji oraz dość wysoka skala wzro­stu gospo­dar­czego, doświad­czane zwłasz­cza w ostat­niej deka­dzie minio­nego stu­le­cia, dostar­czały nadziei na przy­szłość wolną od mają­cych fatalne skutki dys­pro­por­cji roz­wo­jo­wych mię­dzy poszcze­gól­nymi kra­jami oraz kon­ty­nu­ację moder­ni­za­cji spo­łe­czeństw. Z dru­giej strony pamię­tano o tym, że „zimna wojna” w nie­któ­rych czę­ściach świata przy­bie­rała nie­kiedy postać otwar­tych, „gorą­cych” kon­fron­ta­cji, które wciąż – pomimo zbu­rze­nia Muru Ber­liń­skiego i znacz­nego spo­wol­nie­nia wyścigu zbro­jeń – mogły dawać o sobie znać. Jedną z ich przy­czyn wią­zano z ideą zde­rzeń cywi­li­za­cji, czyli prze­ko­na­niem o postę­pu­ją­cej rady­ka­li­za­cji róż­nic o cha­rak­te­rze etnicz­nym, kul­tu­ro­wym i reli­gij­nym, pro­wa­dzą­cej do „fun­da­men­ta­li­za­cji” odręb­no­ści mię­dzy spo­łe­czeń­stwami i wspólnotami.


DSC_0183
Drugi dzień konferencji, Ossolineum, photo by Dagmara ZiębaDSC_0461

Photo by Dagmara Zięba 

Dzięki prze­pro­wa­dzo­nym bada­niom empi­rycz­nym dość szybko zakwe­stio­no­wano traf­ność i zasad­ność posłu­gi­wa­nia się tym nowym para­dyg­ma­tem ujmo­wa­nia rela­cji na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Jed­nak widma „wojen ple­mien­nych” i kon­se­kwen­cji „try­ba­li­zmu” nie udało się odpę­dzić. Dodat­kowo przy­po­mniał o sobie jesz­cze jeden czyn­nik – obecny zawsze w histo­rii rodzaju ludz­kiego – spra­wia­jący, że per­spek­tywy powszech­nego pokoju oka­zują się dzi­siaj nad wyraz mgli­ste. Kry­zys eko­no­miczny dotknął i skon­flik­to­wał ze sobą całe spo­łecz­no­ści i grupy, ale i poszcze­gólne rodziny, a także jed­nostki. „Wojny żywnościowe” stały się nie­po­ko­jącą czę­ścią naszej rzeczywistości.


DSC_0129
Ossolineum, photo by Dagmara Zięba


 

Do jakiego stop­nia zasadne, pożą­dane czy wska­zane jest odwo­ły­wa­nie się w tych warun­kach do reflek­sji, dys­ku­sji i debat pro­wa­dzo­nych przez inte­lek­tu­ali­stów? Nie potra­fili oni prze­wi­dzieć zała­ma­nia na ryn­kach finan­so­wych. Czę­sto to wła­śnie oni gło­szą kolejne hasła nie­na­wi­ści, w imię któ­rych doko­ny­wane są czystki, pogromy, akty ter­roru. Sądzimy jed­nak, że utra­pie­nia, z któ­rymi mamy obec­nie do czy­nie­nia sta­no­wią apel o więk­szą – a nie mniej­szą – inten­syw­ność reflek­sji inte­lek­tu­al­nej. Pre­zen­to­wane tu Forum Aka­de­mic­kie sta­no­wić będzie mul­ti­dy­scy­pli­narna kon­fe­ren­cja roz­pa­tru­jąca namysł nad rela­cjami mię­dzy teo­rią pokoju a nie­pew­nymi realiami poli­tyki i sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych. Kwe­stia ta, jako podej­mo­wana jedy­nie z punktu widze­nia eko­no­mii, prawa bądź stra­te­gii obronnych, nie jest dosta­teczna. Nie można w tym kon­tek­ście lek­ce­wa­żyć aspektu teo­lo­gicz­nego i filo­zo­ficz­nego, ponie­waż wszyst­kie grze­chy prze­ciwko ludz­ko­ści – wojna, przemoc, prześladowania wszel­kiego rodzaju – są wyni­kiem rezy­gna­cji z holi­stycz­nej i regu­la­tyw­nej wizji świata uczest­ni­czą­cego w escha­to­lo­gicz­nym i trans­cen­dent­nym Pokoju. Owa wizja „nie­biań­skiego Pokoju” przy­nosi bez­in­te­re­sowną miłość i prze­ba­cze­nie, ale nie może być toż­sama z żadnym sys­te­mem poli­tycz­nym bądź porząd­kiem spo­łecz­nym. Dla­tego chrze­ści­ja­nom i muzuł­ma­nom nie udało się usta­no­wić spo­łe­czeń­stwa zgod­nie z ich ide­al­nymi obra­zami. Obie te reli­gie poszu­kują pro­por­cjo­nal­no­ści mię­dzy teo­rią pokoju a jego praktyką. W postę­po­wa­niu tym należy z pew­no­ścią uwzględ­nić wszyst­kie nie­zby­walne prawa, zwłaszcza – wol­ność reli­gijną, która sta­nowi zapew­nie­nie dla posza­no­wa­nia wszyst­kich innych swobód.
 
 

DSC_0058

Nasze wolontariuszki, od lewej: Natalia Rybacka, Żaneta Kowalczyk, Anna Myrczek, photo by Dagmara Zięba

 

DSC_0295

Wolontariusze, photo by Dagmara ZiębaDSC_0542

Wolontariusze, photo by Dagmara Zięba

 

http://peace.uni.wroc.pl